algemene voorwaarden pcc

algemene voorwaarden - pure care consultancy || mei 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 

DEEL 1. ALGEMEEN 

Artikel 1 – Begrippen 

In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 

 • PCC: Pure Care Consultancy;
 • (Reis-)organisator: de natuurlijke persoon in de uitvoering van zijn of haar
  beroep of bedrijf, die informeert, bemiddelt en organiseert tot de
  totstandkoming van de (reis-)overeenkomst; 
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
  zijn of haar beroep of bedrijf; 
 • Opdrachtgever: de consument die een overeenkomst aangaat met PCC; 
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon in de uitvoering van zijn of haar beroep of bedrijf, die de overeenkomst opstelt aangaande de behandeling alsmede de bemiddeling tussen opdrachtgever en behandelaar; 
 • Arts / behandelaar: de door Opdrachtgever cosmetische en/of chirurgische arts die de door Opdrachtgever gekozen medische en/of chirurgische behandeling uitvoert op
  basis van een behandelingsovereenkomst tussen de arts en Opdrachtgever; 
 • Patiёnt: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en
  die (een) behandeling(en) ondergaat bij arts/behandelaar; 
 • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten; 
 • Diensten: de diensten die PCC aanbiedt zijn bemiddeling tussen Opdrachtgever en cosmetisch/ chirurgisch arts en medische reizen ten behoeve van het uitvoeren van cosmetische ingrepen; 
 • Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de betreffende arts waarbij PCC zich jegens de Opdrachtgever(s) verbindt diensten te verlenen op het gebied van bemiddeling aangaande de behandelingen en de reizen; 
 • Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij PCC bemiddelt bij de totstandkoming van een behandelovereenkomst tussen Opdrachtgever en een Arts; 
 • Intakeformulier: het formulier waarbij PCC zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer,
  verblijf of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst die 

een significant deel van de reis uitmaakt;

 

 • Website: de website die door PCC gebruikt wordt is
  https://purecareconsultancy.com

 

Algemene Voorwaarden – Pure Care Consultancy|| mei 2020 

 • Behandeling: iedere cosmetisch- dan chirurgische ingreep door de arts/behandelaar en het geven van raad door een behandelaar die rechtstreeks betrekking heeft op de patiënt gegeven; 
 • Partijen: PCC, arts en/of behandelaar en de patiënt. 
 • Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor een behandeling waarbij de behandelaar zich tegenover Patiёnt verbindt tot het verrichten van (de) behandeling(en) die rechtstreeks betrekking hebben op de Patiёnt (overeenkomstig de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)); 
 • Prijs: de kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten van eventuele producten, diensten en verrichtingen;

  Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PCC, elke overeenkomst tussen PCC en Opdrachtgever en op elke dienst die door PPC wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PCC aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van PCC is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met PCC is overeengekomen. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/ vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 
 9. Op de dienstverlening van PCC is titel 7A van boek 7 inzake de overeenkomst van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
 10. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op gekoppelde reisarrangementen, of reisdiensten die geen pakketdienst of gekoppeld reisarrangement is.

 

 

 

Algemene Voorwaarden – Pure Care Consultancy|| mei 2020 

 

Artikel 3 – Het aanbod 

 1. Alle door PCC gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 
 2. De aanbiedingen van PCC kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden. PCC is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft PCC het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor PCC gegronde reden te weigeren. 
 3. Het aanbod bevat een algemene omschrijving van de aangeboden diensten, alsmede alle verplichte contractuele informatie overeenkomstig titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de pakketovereenkomst. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling te maken van de dienstverlening van PCC. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen PCC niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
 5. PCC is gerechtigd om de offerte van Opdrachtgever nadat de offerte is gemaakt, te herroepen en haar prijzen te herzien in verband met onverwachte wijzigingen, veiligheidstoeslagen, wisselkoersen, verhoogde brandstofkosten etc. In een dergelijke situatie is Opdrachtgever gehouden om akkoord te gaan met het nieuwe aanbod of de overeenkomst te beëindigen, met vergoeding van de reeds door PCC gemaakte kosten. Vanaf het moment dat het volledige overeengekomen bedrag is betaald door Opdrachtgever kan het bedrag niet meer gewijzigd worden. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht PCC niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 7. De in het aanbod vermelde prijzen kunnen wijzigen en zijn slechts richtlijnen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden zolang Opdrachtgever de overeenkomst (intakeformulier) nog niet heeft ondertekend. Pas na ondertekening kunnen zich geen prijswijzigingen meer voordoen. 
 8. Opdrachtgever dient zelf zijn tickets te boeken. De tickets zijn derhalve niet in de reis inbegrepen. E tickets dienen geboekt te worden volgens de richtlijnen van PCC.

 

DEEL 2. BEHANDELINGSOVEREENKOMST 

Artikel 4 – Totstandkoming 

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever indien er een intake/consult van patiënt heeft plaatsgevonden en de overeenkomst heeft ondertekend of Opdrachtgever de opdracht geeft tot het maken van een afspraak en/of PCC op basis van een door 
 2. Opdrachtgever gedane (schriftelijke mededeling) uitvoering geeft aan de overeenkomst. 
 3. Opdrachtgever dient tenminste 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn om een opdracht aan PCC te verstrekken. 
 4. Een aanbod c.q. offerte van PCC wordt samengesteld op initiatief van Opdrachtgever, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van diensten van derden.
 5. Opdrachtgever is verplicht om de juiste informatie te verstrekken op basis waarvan de overeenkomst wordt opgesteld zoals bepaald in titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de (pakketreis)overeenkomst. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen ten aanzien van alle (mede)Opdrachtgevers van de overeenkomst. 
 6. PCC is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de diensten van PCC. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is de gedane overeenkomst c.q. offerte definitief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 8. Nadat Opdrachtgever het door hem geboekte ticket heeft verstrekt aan PCC, ontvangt Opdrachtgever de benodigde informatie, doch uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum ontvangt Opdrachtgever informatie over de benodigde reisbescheiden en informatie aangaande het paspoort, formaliteiten op gezondheidsgebied, visa, meeting points, instructies voor de ingreep (opgesteld door de arts), nazorg, evt. de aan te schaffen hulpmiddelen en andere relevante informatie zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van aanvullende informatie met betrekking tot zorg en nazorg van de behandeling en het up to date houden van deze informatie. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn de informatie ontvangt, dient Opdrachtgever zelf contact op te nemen met PCC. Indien Opdrachtgever binnen 7 dagen de opdracht geeft aan PCC, ontvangt Opdrachtgever de informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een dag voor vertrek. 
 9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig lezen en naleven van al het gestelde in de schriftelijke en/of mondelinge informatie die door PCC en/of de arts is verstrekt;
 10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de benodigde documenten gedurende de reis bij zich te hebben. Indien wegens het ontbreken van de benodigde informatie Opdrachtgever de reis niet, of niet geheel kan maken, dient Opdrachtgever de kosten hiervan zelf te dragen, tenzij PCC uitdrukkelijk voor de betreffende documenten zal zorgen en tekortgeschoten is in zijn informatieverplichting. 

Artikel 5 – De opdracht 

 1. Indien een Opdrachtgever een opdracht neerlegt bij PCC, zal PCC Opdrachtgever informeren en eventueel een voor Opdrachtgever gewenste dienst reserveren. Opdrachtgever is tegenover PCC gebonden zodra Opdrachtgever een opdracht aan PCC heeft verstrekt, ook als Opdrachtgever nog geen bevestiging heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever een ticket verstrekt aan PCC wordt dat tevens opgevat als de opdracht om een reservering te maken voor de operatiedatum. 
 2. Bij het niet tijdig aantekenen van bezwaar binnen 7 dagen, nadat de opdracht is gegeven, wordt behoudens tegenbewijs de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, en dient Opdrachtgever te voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen jegens zowel PCC als de betreffende dienstverlener (waaronder verstaan de betreffende arts). 
 3. Het Informatiegesprek is vrijblijvend. Het staat Opdrachtgever vrij om alsnog af te zien van de medische behandeling. Slechts nadat de overeenkomst tot stand is gekomen doordat de overeenkomst is ondertekend en/ of betaald of een ticket is verstrekt, of expliciet opdracht tot boeking is gegeven of door PCC uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, kan Opdrachtgever hier niet meer kosteloos vanaf zien. De aanbetaling is non-refundable en Opdrachtgever kan nimmer een restitutie ontvangen.
 4. Slechts in overleg met, en na goedkeuring van de Arts zelf, (op operatiedag) kunnen aanpassingen gedaan worden ten aanzien van de betreffende operatie, waarbij Opdrachtgever verplicht is de betreffende meerkosten te voldoen. Ook indien de Arts een wijziging voorstelt ten behoeve van een beter resultaat, dient Opdrachtgever de meerprijs te betalen. Het aanpaste voorstel is niet verplicht, echter dient Opdrachtgever er rekening mee te houden dat het door hem gewenste resultaat mogelijk niet behaald kan worden zonder de door de Arts aangegeven wijziging. 
 5. Ingevolge de Opdrachtbevestiging is Opdrachtgever verplicht om alle gegevens van hemzelf alsmede zijn reisgezelschap te verstrekken die relevant zijn voor de uitvoering van de opdracht alsmede bijzonderheden van de lichamelijke en geestelijke toestand van de medereizigers. 
 6. Eventuele prijzen van gereserveerde diensten kunnen niet gegarandeerd blijven. Conform de voorwaarden van de dienstverlener kunnen deze prijzen gewijzigd worden. PCC heeft hier geen invloed op. 
 7. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht de (intake)vragen van PCC naar eerlijkheid en waarheid te beantwoorden en de verstrekte informatie (informatiegesprek formulier, informatie map en alle andere door PCC verzonden bijlagen) te hebben doorgenomen en nageleefd.  Het boeken en bijwonen van het (digitale) informatiegesprek is optioneel. 
 8. Opdrachtgever verklaard zich ermee bekend dat het mogelijk is dat op de dag van de behandeling zelf de behandeld Arts Opdrachtgever niet geschikt acht de gevraagde operatie, of een deel daarvan te ondergaan. In een dergelijk geval is PCC niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade.
 9. Opdrachtgever kan indien dit tot de mogelijkheden behoort een verpleegster bijboeken. De verpleegster zal Opdrachtgever helpen en lichte verzorging bieden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen welke handelingen de verpleegster zal verrichten en welke handelingen niet. Indien de accommodatie daartoe niet geschikt is, kan de verpleegster bepaalde handelingen niet uitvoeren. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. 

 

Artikel 5a – Informatiegesprek en bemiddeling 

 1. Het bemiddelings- en informatietraject vangt aan op het moment dat Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van PCC door middel van een informatiegesprek en/of het gebruik maken van de WhatsApp Desk van PCC. PCC bemiddelt bij de totstandkoming van de behandelingsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Arts. 
 2. Voorafgaand aan het bemiddelings- en adviestraject en tijdens het Informatiegesprek dient Opdrachtgever medische gegevens en inlichtingen, zoals fysieke en mentale gesteldheid, allergieën, medicijngebruik en andere informatie en bijzonderheden naar waarheid aan PCC te verstrekken opdat PCC deze gegevens ten behoeve van de 
 3. bemiddeling kan verstrekken aan de Arts. In aanvulling op de schriftelijke gegevens dient Opdrachtgever een medische verklaring te overleggen en worden er foto’s van het lichaamsdeel waarop de gekozen medische en/of chirurgische behandeling plaatsvindt gemaakt en/of aangeleverd. Ook dient er een bloedonderzoek verricht te worden voorafgaand aan de gewenste ingreep. 
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PCC het recht bepaalde (bemiddelings-)werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 5. De betreffende Arts draagt zorg voor de feitelijke uitvoering van de behandeling indien Opdrachtgever een behandelovereenkomst is aangegaan met deze Arts ten behoeve van de door hem uitgekozen (medische/ cosmetische) ingreep. 
 6. De behandeling die Opdrachtgever ondergaat wordt verricht op basis van de behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW, waarbij tevens de specifieke (algemene) voorwaarden van de desbetreffende arts, het ziekenhuis of kliniek en/of andere voorwaarden van toepassing zijn. 
 7. De risico’s en gevaren van de gekozen medische en/of chirurgische behandeling zullen door PCC zoveel mogelijk worden toegelicht. In aanvulling op de mondelinge toelichting zal PCC (mogelijke) risico’s en gevaren tevens schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. Dit laat de plicht van Opdrachtgever onverlet om zich goed te (laten) informeren over de risico’s en gevaren van de desbetreffende behandeling/ ingreep, al dan niet door de uitvoerend arts. PCC raadt Opdrachtgever met klem aan de betreffende behandeling c.q. operatie met de eigen huisarts van Opdrachtgever te bespreken, dit mede gezien de medische achtergrond van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat de door hem gewenste ingreep een flinke ingreep is, waarover Opdrachtgever niet lichtzinnig dient te handelen. 
 8. De Arts zal voorafgaand aan de behandeling Opdrachtgever (nogmaals) informeren over de uit te voeren behandeling en de gevolgen c.q. risico’s die verbonden zijn aan de gevraagde ingreep. Eventuele afspraken met betrekking tot de uitvoering van de behandeling door Arts, dienen te geschieden in overleg met de Arts zelf en niet met PCC . 
 9. Nadat de behandeling heeft plaatsgevonden is het mogelijk dat Opdrachtgever ongemakken ervaart, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: schommelingen in emoties, misselijkheid, steken van pijn, infecties rondom het behandelgebied, verlies van wondvocht, bloeduitstortingen. Dit verschilt van persoon tot persoon, alsook de ernst van de ongemakken. 
 10. Opdrachtgever is gehouden alle instructies gegeven door de Arts en/of diens bevoegde derde(n) met betrekking tot een spoedig herstel na de medische en/of chirurgische behandeling en ten tijde van elke controle op te volgen, alsmede instructies met betrekking tot medicijngebruik. Opdrachtgever dient zich voor, tijdens en na de behandeling, althans in elk geval gedurende de reis te onthouden van alcohol- en/of drugsgebruik. 
 11. Indien Opdrachtgever na de behandeling niet in staat is om terug te reizen (‘fit to fly’) dient Opdrachtgever alle kosten in verband met een verlengde verblijf te vergoeden. Deze beoordeling komt uitsluitend toe aan de behandelend arts en/of een daartoe bevoegde verpleger behorende bij het team van de arts. 
 12. In sommige gevallen is een aanvullende medische en/of chirurgische (vervolg)behandeling/onderzoek nodig om de ingreep door te laten gaan of om het gewenste resultaat te bereiken. Voor deze aanvullende medische en/ of chirurgische behandeling kunnen meerkosten worden gerekend. Deze bijkomende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Ingeval van complicaties kunnen er extra kosten gerekend worden voor het herstellen van de complicaties. Deze kosten zijn niet bij de opgegeven prijzen en worden ter plekke overlegd. 
 13. De informatie van PCC is op geen enkele manier als medisch advies te beschouwen. De behandelend Arts is enkel en alleen gerechtigd een eindoordeel te vellen over de gekozen medische en/of chirurgische behandeling. Het definitieve plan van aanpak wordt tijdens het Consult met de Arts op locatie bepaald. In sommige gevallen kan dit enigszins afwijken van het advies die door de Arts is gegeven op basis van de foto’s en video’s.
 14. PCC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat PCC is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PCC bekend was. Indien Opdrachtgever de opdracht verstrekt voordat de medische resultaten bekend zijn, komt alle schade ten gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 15. PCC is nimmer aansprakelijk voor eventuele (onbekende) bijwerkingen, complicaties en/of gevolgen van de door Opdrachtgever gekozen medische en/of chirurgische behandeling en de uitwerking daarvan op individueel niveau. Alle schade ten gevolge hiervan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 16. Opdrachtgever vrijwaart PCC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 17. PCC is nimmer aansprakelijk indien Opdrachtgever de gegeven instructies van Arts, PCC of andere bevoegde derde(n) c.q. zorgverlener niet of niet naar behoren opvolgt. 

Artikel 6 – Annuleren overeenkomst 

 • 1  Annulering van een reeds bevestigde overeenkomst is niet mogelijk.
 • 2  Indien de Opdrachtgever de overeenkomst toch annuleert is de Opdrachtgever gehouden alle schade die PCC ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen annuleringskosten te vergoeden.
 • 3  In de overeenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde
  beëindigingsvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de beëindiging vóór aanvang van de dienst en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Als er geen gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de beëindigingsvergoeding overeen met de prijs van de overeenkomst minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien Opdrachtgever hierom verzoekt, versterkt de organisator een verantwoording van het bedrag van de beëindigingsvergoeding.
 • 4  Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de dienst slechts vóór aanvang van de betreffende dienst zonder betaling van de beëindigingsvergoeding te beëindigen.
 • 5  Annulering van de overeenkomst gedurende de reis is niet mogelijk.
 • 6  PCC kan de overeenkomst voor aanvang van de reis annuleren indien Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt over de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid en/of andere inlichtingen die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • 7  Indien annulering plaatsvindt omdat er sprake is van enige vorm van overmacht aan de zijde van PCC en/of de door haar ingeschakelde derden, Zal PCC in overleg met Opdrachtgever op zoek gaan naar een nieuwe geschikte datum voor de ingreep. Indien er geen geschikte datum te vinden valt dan ontvangt Opdrachtgever reeds betaalde gelden retour, met uitzondering van de aanbetaling. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor indirecte kosten aan de reis, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de kosten van de benodigde (reis)verzekering(en) en eventuele inentingen tickets, visum en meer.

Artikel 7 – Wijzigen overeenkomst 

1 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze wijzigingen door PCC worden goedgekeurd en doorgevoerd. 

2  Indien PCC namens Opdrachtgever de overeenkomst wijzigt, kan hiervoor een (service)vergoeding in rekening worden gebracht.

3  Elke wijziging dient telefonisch of per e-mail ingediend te worden bij PCC. PCC geeft geen garantie dat de door Opdrachtgever gewenste wijziging daadwerkelijk toegepast kan worden. Wijzigingen in behandeling dient in overleg met de betreffende Arts te geschieden.

4  PCC is gerechtigd om de overeenkomst te wijziging indien sprake is van kleine, onbeduidende wijzigingen en hoeft Opdrachtgever hierover niet tijdig in kennis te stellen. Opdrachtgever is verplicht deze wijziging te accepteren. Ingeval van een ingrijpende wijziging, wordt Opdrachtgever tijdig geïnformeerd en heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren conform de annuleringsvoorwaarden. Indien hierdoor de kwaliteit of de kosten van de reis wordt verminderd, ontvangt Opdrachtgever gelijktijdig een voorstel tot verlaging van de reiskosten. Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 24 uur na kennisgeving van de wijziging zijn beslissing door te geven aan PCC. Bij gebreke van een tijdige reactie, wordt de wijziging automatisch als akkoord bevonden.

5  In enkele gevallen kan de operatiedatum door de Arts/Recovery House verplaatst worden. Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 8 –Beëindiging overeenkomst 

De behandelingsovereenkomst is beëindigd in één van de volgende gevallen: 

 • a)  De behandeling is door de behandelaar uitgevoerd;
 • b)  De behandeling is door de patiënt opgezegd, met inachtneming de schadevergoeding jegens PCC;
 • c)  De patiënt en behandelaar komen overeen dat het beoogd resultaat niet behaald kan worden, met inachtneming de schadevergoeding jegens PCC.

Artikel 9 – Duur van de overeenkomst 

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en PCC een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen. 
 2. Zowel Opdrachtgever als PCC kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien PCC ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 
 4. Zowel Opdrachtgever als PCC kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang indien PCC in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is PCC nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 10 – Meerwerk en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever of Arts nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer- werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. PCC is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is PCC gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 
 3. Indien extra handelingen, een nadere operatie en/of andere wijzigingen nodig zijn, dient Opdrachtgever hiervoor meerkosten te betalen. Deze extra kosten zijn niet inbegrepen bij de overeenkomst. 

 

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. PCC zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren conform de verwachtingen die Opdrachtgever redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst en de reeds gemaakte afspraken. Indien een onderdeel niet conform afspraak uitgevoerd kan worden, zal PCC zoveel mogelijk zorg dragen voor de uitvoering van deze afspraken, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden van PCC in verband met hoge kosten. 
 2. In geval van een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht PCC hier onverwijld van op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig de nodige maatregelen kan treffen om het gebrek te verhelpen. 
 3. Opdrachtgever heeft enkel en alleen recht op enige vorm van een passende schadevergoeding van PCC voor alle schade die Opdrachtgever oploopt als gevolg van non-conformiteit van de overeenkomst, tenzij PCC kan aantonen dat deze non-conformiteit te wijten is aan Opdrachtgever zelf, een derde waaronder de behandelend Arts, recovery home, hotel, transfer, masseuse en/of ten gevolge van een overmachtssituatie. Indien de betreffende Arts de overeengekomen behandeling niet (meer) kan uitvoeren is PCC nimmer gehouden tot restitutie van het overeengekomen bedrag ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden schade. 
 4. PCC is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. In welk geval voor de uitvoering van deze diensten de voorwaarden van deze derde(n) van toepassing zijn. 
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gedragingen gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever dient over een voldoende geestelijke en lichamelijke gesteldheid te beschikken om deel te kunnen nemen aan de behandeling. Indien Opdrachtgever naar het oordeel van de betreffende Arts niet voldoet aan specifieke voorwaarden voldoet, is de Arts gerechtigd de behandeling van Opdrachtgever te weigeren. In een dergelijke situatie is PCC niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade. 
 6. Opdrachtgever is verplicht de verstrekte aanwijzingen, instructies, huisregels, waarschuwingen en meer op te volgen. Indien Opdrachtgever dit niet opvolgt, is PCC of de desbetreffende Dienstverlener gerechtigd Opdrachtgever de toegang, accommodatie of anders op locatie te ontzeggen. Voorafgaand aan de ontzegging zal de Opdrachtgever eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing ontvangen. Eventuele ontstane kosten hiervan komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. In geen geval heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Openstaande kosten worden middels incasso procedure bij Opdrachtgever verhaald. Ook wanneer deze kosten op bestemming van de ingreep gemaakt zijn.

 

Artikel 12 – (Op)Levering 

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door PCC of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft PCC recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Dit kan verzetten van de datum voor de behandeling als gevolg hebben.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door PCC bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is PCC gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
 4. PCC spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan PCC . 
 5. De aard van de werkzaamheden van PCC brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart PCC nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en PCC .

DEEL 3. VERPLICHTINGEN PCC Artikel 13 – Informatie 

PCC c.q. arts of behandelaar licht de Patiёnt op duidelijke wijze in over: 

 • a)  de voorgestelde behandeling en de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan;
 • b)  de voordelen, nadelen en alternatieven van de voorgestelde behandeling;
 • c)  de behandelingsprocedure en de nazorg; en
 • d)  de te verwachten gevolgen, risico’s, complicaties en de resultaten van de behandeling.

Artikel 14 – Reisinformatie, hulp en bijstand 

 1. PCC verplicht zich ertoe te voldoen aan het verstrekken van voorgeschreven standaardinformatie (de voornaamste kenmerken van de reisdiensten) overeenkomstig artikel 7:502 jo 504 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien PCC geen of onjuiste informatie verstrekt, zijn de bepalingen van titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de pakketovereenkomst van toepassing. In het bijzonder gaat het om de bepalingen aangaande de uitvoering van de pakketreis, klachtenregeling, verplichtingen van hulp en bijstand, opzeggingsmogelijkheden en indeplaatsstelling. 
 3. Indien PCC een gekoppeld reisarrangement faciliteert, wijst PCC de Opdrachtgever (voor de totstandkoming van de overeenkomst) erop dat Opdrachtgever geen aanspraak maakt op rechten welke uitsluitend van toepassing zijn op de pakketreizen uit hoofde van de wet, en de betreffende Dienstverlener die enkel en alleen verantwoordelijk is voor een juiste contractuele uitvoering van zijn eigen diensten. 
 4. Indien Opdrachtgever en/of diens reisgenootschap hulp of bijstand nodig heeft, zal PCC informatie verstrekken over plaatselijke autoriteiten, medische diensten en consulaire bijstand, alsmede de Opdrachtgever te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Indien hulp of bijstand nodig is ten gevolge van opzet of nalatigheid van Opdrachtgever is PCC gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 

Artikel 15 – Reisbescheiden 

 1. PCC vraagt geen verzekeringen of andere al dan niet verplichte documenten, waaronder een geldige visum, aan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde verzekeringen en/of benodigde documenten voor de medisch en/of chirurgische ingreep. Alle schade ten gevolge van het ontbreken van enig benodigd documenten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

 1. De benodigde reisgegevens worden voor de aanvangsdatum verstrekt, tenzij dit redelijkerwijs niet van PCC gevergd kan worden. 
 2. Opdrachtgever ontvangt de reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor aankomst op de locatie in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Tenzij dit niet redelijkerwijs van PCC gevergd kan worden. 
 3. Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met PCC indien hij de reisbescheiden niet of niet tijdig of onvolledig heeft ontvangen.

Artikel 16 – Geheimhouding 

 1. PCC en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 
 2. Indien PCC op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en PCC zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is PCC niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen PCC en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

 

Artikel 17– Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. PCC gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal PCC de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@purecareconsultancy.com. 
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van PCC verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever PCC tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. Indien PCC op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
 4. Met toestemming van Opdrachtgever worden de eventuele gemaakte foto’s gebruikt ten behoeve van reclame- en/of promotiedoeleinden. De locatie waar Opdrachtgever kan verblijven kan mogelijk foto’s maken van Opdrachtgever van de voor en na situatie en deze plaatsen op een website of social media. Opdrachtgever zal hierbij anoniem in beeld worden gebracht. Opdrachtgever kan te allen tijde haar toestemming intrekken waarnaar de betreffende foto’s zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

DEEL 4. VERPLICHTINGEN PATIËNT 

Artikel 18 – Inlichtingen 

 1. Opdrachtgever is verplicht om PCC goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn medische voorgeschiedenis/problematiek met de daartoe behorende relevante zaken. 
 2. Opdrachtgever geeft PCC, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Met juiste en volledige informatie kan de arts of behandelaar beter een behandelplan stellen en kan hij beter zorg verlenen. 
 3. Opdrachtgever moet zoveel mogelijk met de arts of behandelaar meewerken en adviezen opvolgen.

Artikel 19 – Prijs en betaling 

 1. Opdrachtgever kan tevens indien overeengekomen (een deel van) het bedrag op locatie in Turkije ter plekke betalen. In elk geval dient de betreffende betaling uiterlijk 1 dag voor de operatiedatum te zijn ontvangen door de betreffende Arts/Recovery House. 
 2. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens de door Opdrachtgever opgegeven operatiedatum wordt bevestigd . De aanbetaling dient binnen 2 dagen gedaan te worden in verband met de reservering en de bevestiging van de operatiedatum. De aanbetaling kan niet gerestitueerd worden. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling ontvangt Opdrachtgever een betalingsherinnering. Bij gebreke van een betaling treedt het incassobeleid in werking en kan de gewenste operatiedatum niet gegarandeerd worden. 
 3. Indien ter plekke in Turkije de behandeling niet door kan gaan vanwege vanwege vastgestelde issues met de medische of geestelijke gesteldheid door de Arts of specialist, betaald Opdrachtgever naar rato voor de geleverde diensten (o.a. bloedonderzoeken, accommodatie, transfer). De aanbetaling kan niet hiervoor worden geraadpleegd. 
 4. Indien ter plekke in Turkije de behandeling niet door kan gaan vanwege op dat moment geldende issues met de medische of geestelijke gesteldheid, zal PCC indien mogelijk in overleg met Opdrachtgever op zoek gaan naar een geschikte datum. 
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is PCC gerechtigd om de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden. 
 7. Indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet, kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst in de volgende gevallen worden verhoogd als gevolg van: – veranderingen in de prijs van personenvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen; – wijzigingen in de hoogte van belastingen en/of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de dienst betrokken derden; – veranderingen van wisselkoersen die voor de dienst van belang zijn;
  – Verandering in pakketprijzen zoals samengesteld door de partners van PCC 
 8. PCC stelt de Opdrachtgever uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de dienst schriftelijk op de hoogte van de eventuele prijsverhoging. 
 9. Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de prijs van de overeenkomst bedraagt, kan Opdrachtgever binnen een door PCC bepaalde redelijke termijn de voorgestelde wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van de genoemde beëindigingsvergoeding. 
 10. In geval van een beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid en Opdrachtgever geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt PCC alle door of namens Opdrachtgever betaalde bedragen onverwijld en in elk
  geval uiterlijk 14 dagen nadat de overeenkomst is beëindigd, aan Opdrachtgever terug. Met uitzondering van de kosten voor het informatiegesprek. 
 11. Opdrachtgever kan op locatie van het “Recovery House” , accommodatie of het ziekenhuis het restantbedrag of de gehele vergoeding voldoen. Na betaling kan Opdrachtgever gebruikmaken van de faciliteiten en zal de behandeling plaatsvinden op de overeengekomen datum. 

 

Artikel 20 – Incassobeleid 

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, zal Opdrachtgever een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Indien Opdrachtgever niet alsnog tijdig deze herinnering betaald, is Opdrachtgever in verzuim. 
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal PCC zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 3. Indien PCC meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

DEEL 4. OPSCHORTING, OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 21 – Opschorting 

 1. PCC is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. PCC is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 
 2. Alle diensten worden aangeboden onder voorbehoud van weersomstandigheden en/of plaatselijke omstandigheden die van invloed zijn op, of de uitvoering van de diensten verhinderen of beperken. In geval van 
 3. onveilige omstandigheden is PCC gerechtigd om een dienst niet uit te voeren en een alternatief aan te bieden.

Artikel 22 – Overmacht 

 1. PCC is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van PCC wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van PCC , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten
  (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van PCC buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel PCC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PCC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 23 – Patiёnt 

De patiёnt is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die PCC lijdt als gevolg een niet tijdige betaling en/of van de tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit deze behandelingsovereenkomst. 

 

Artikel 24 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door PCC leidt tot aansprakelijkheid van PC, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de waarde van de door PCC gefactureerde diensten, doch conform hetgeen wettelijk is toegestaan. 
 2. PCC is niet aansprakelijk voor handelingen (en nalatigheden) van de betreffende arts, dienstverlener, of voor de door dienstverlener verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Ook in geval van foto’s, folders etc. is PCC niet aansprakelijk voor zover dit niet door haarzelf is opgesteld. 
 3. PCC is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade als gevolg van gebruik van door PCC geleverde diensten, althans tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
 4. In het bijzonder is PCC niet aansprakelijk voor omstandigheden die toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever of het reisgezelschap zelf. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het negeren en/of niet correct opvolgen van instructies en/of waarschuwingen, roekeloos of verkeerd handelen, hetgebruik van alcohol, drugs of medicijnen of andere verdovende middelen voor, tijdens en na de behandeling. Alle schade waarvoor Opdrachtgever zelfstandig is verzekerd, is uitgesloten van de aansprakelijkheid van PCC . 
 5. Opdrachtgever dient eventuele klachten zo spoedig mogelijk met PCC te delen zodat PCC waar mogelijk, eventueel kan bemiddelen en/of oplossingen kan aandragen. Indien Opdrachtgever eventuele klachten niet tijdig aangeeft, kan PCC niet bemiddelen. Eventuele (bijkomende) kosten dienen door Opdrachtgever zelf gedragen te worden. 
 6. PCC bemiddelt enkel en alleen tussen Partijen. In geen geval is PCC aansprakelijk voor de gedragingen van Arts en bevoegde derde(n) op de locatie van Arts of accommodatie. Opdrachtgever kan in geval van een medisch conflict enkel en alleen de arts en/of diens samenwerkend (medisch) personeel aansprakelijk stellen volgens het Turkse recht. Opdrachtgever vrijwaart PCC uitdrukkelijk van al zijn medische aanspraken. 
 7. PCC heeft geen medische accreditatie en is nimmer aansprakelijk voor eventuele medische klachten c.q. aanspraken die zouden kunnen voortvloeien tijdens of na de behandeling uitgevoerd door de Arts/ Chirurg of zijn/haar samenwerkende partijen en de (verpleging vanuit) de recovery homes of andere accommodatie. 
 8. PCC is niet aansprakelijk voor verlies van- en/of schade in de breedste zin van het woord aan eigendommen van Opdrachtgever en diens derde(n) in en rondom de locatie(s). Schade aan kleding of andere eigendommen veroorzaakt door derden aan Opdrachtgever, is eveneens uitgesloten van aansprakelijkheid van PCC . 
 9. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van PCC per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 10. PCC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 
 11. PCC is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of die van gelinkte websites. 
 12. PCC staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens PCC verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. PCC sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade. 
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van PCC vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PCC binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Een jaar nadat de overeenkomst tussen partijen is beëindigd komt de aansprakelijkheid van PCC te vervallen

 

 

Artikel 25 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van PCC berusten uitsluitend bij PCC en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van PCC rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PCC en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door PCC opgeleverde zaken, dient PCC expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van PCC rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 26 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan PCC verstrekt in het kader van de overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart PCC van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart PCC voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden. 
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan PCC verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

DEEL 5. GESCHILLENBESLECHTING 

Artikel 27 – Klachtenregeling 

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van PCC of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@purecareconsultancy.com met als onderwerp “klacht”. 
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PCC de klacht in behandeling kunnen nemen. 
 3. PCC zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

DEEL 6. TOEPASSELIJKHEID 

Artikel 25 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen PCC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. PCC kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen PCC en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechtbank aanwijzen

Artikel 15 – Slotbepaling 

 1. In die gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.